قوانین و مقررات

ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.ساز و کارهای لازم در ارائه خـدمات مـطلوب، مـناسب به مـردم تـحت هر عنـوان مشتـری مداری و تکریم مشتری و... دارای اهمیت ویژه ای است زیرا علت وجود هر سـازمــان، خدمـاتی اسـت که به افراد مختلف ارائه می دهند. از این رو اعتماد مشتریان برای ما بسیار مهم است. مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیتهای ما و اصلی ترین نقطه و کانون توجه یک سازمان می باشد. مشــتری یک فرد خارجی در مجــمــــوعه، ما محســـوب نمی شود بلکه جــزئی از مجمـــوعه ماسـت. خدمات در حق مشتریان، در مجموعه ما لطف به او تلقی نخواهد شد بلکه برای ما فرصت ادامه کار و افزایش کیفیت خدماتی بهتر خواهد بود.